1.     Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Čti mi! s.r.o., IČO: 08001669 se sídlem Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 111227 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ctimi.cz.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je audiokniha. Audioknihou se zde rozumí zvukový záznam díla nebo přednesu zpřístupněný kupujícímu v prostředí internetu, označený v nabídce prodávajícího názvem a kupní cenou.

Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

Prodávající není plátcem DPH.

2.     Kupující

Kupující je občan či právní subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu tím, že učinil objednávku. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

3.     Objednávka

Kupující má možnost objednat produkty formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že zvolené produkty vloží do košíku a na objednávkovém formuláři vyplní své jméno a emailovou adresu. Po potvrzení souhlasu s Obchodními podmínkami bude kupující vyzván k uhrazení kupní ceny prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY. Po potvrzení uhrazení kupní ceny obdrží kupující na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři potvrzení objednávky společně s odkazem ke stažení zakoupených produktů.

Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu produkty a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení ze strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Po odeslání objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

4.     Kupní cena

Ve shrnutí objednávky a na webové adrese www.ctimi.cz jsou uvedeny všechny ceny za produkty. Prodávající má právo poskytnout kupujícímu slevu z ceny produktu.

5.     Způsob a forma platby

Objednané produkty jsou kupujícímu zpřístupněny po úspěšném dokončení platební transakce, která je oznámena prodávajícímu provozovatelem platebního rozhraní (GOPAY s.r.o.). Až do kladného potvrzení platby nemá kupující právo ke stažení produktů.

Platba je zprostředkována bezhotovostním platebním systémem GOPAY. Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný.

Potvrzení objednávky bude kupujícímu zasláno na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. Informace o čísle, datu a obsahu objednávky bude také uložena v uživatelském profilu na webu www.ctimi.cz.

6.     Dodací podmínky

Kupující, který řádně uhradí cenu zboží, získá emailem odkaz pro stažení produktu. Tento odkaz lze použít po dobu 7 kalendářních dní od uhrazení kupní ceny.

Jestliže kupující provede před nákupem registraci v e-shopu prodávajícího na adrese www.ctimi.cz, bude mu po uhrazení kupní ceny umožněn přístup ke stažení zakoupených audioknih v jeho profilu. Tento přístup je po dobu fungování webových stránek prodejce časově i množstevně neomezený. V případě zrušení webových stránek ať už z rozhodnutí prodejce, nebo zaviněním vnějších příčin, tento přístup zaniká. Prodejce nenese odpovědnost za technické potíže způsobené hardwarem či softwarem kupujícího, nebo třetích stran.

7.     Zakoupené produkty a obsah

Zakoupením produktů nabývá kupující disponibilní právo k produktům a je povinen používat je v souladu s licencí.

Kupující si prostřednictvím odkazů poskytnutých prodávajícím stáhne zakoupený produkt do svého zařízení. Produkt je tímto způsobem dodán ve formátu datového archivu s příponou .rar. Zvukové soubory jsou ve formátu .mp3 o datovém toku 128 kbps.

Kupující nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo zpřístupňovat produkt třetím stranám. Taktéž nesmí modifikovat nebo používat produkt způsobem, který je neslučitelný s rozsahem poskytnutých práv. V případě zjištění porušení těchto práv bude Prodávající nucen vypovědět s okamžitou platností smlouvu s kupujícím a postupovat vůči němu všemi zákonem danými prostředky.

Veškerý obsah audioknih prodávajícího je chráněn mezinárodním licenčním a autorským právem a právy o ochraně značky. Majitelem práv je prodávající a vlastníci licence.

Kupující má právo používat produkty zakoupené na internetové stránce prodávajícího jen pro vlastní potřebu.

Koupí produktu získává kupující právo k jeho reprodukci, ukládání, kopírování v rámci paměťových médií, přenosných elektronických zařízení a počítačů, jež jsou v jeho osobním vlastnictví.

Kupující není oprávněn prodávat, sdílet, distribuovat, půjčovat, pronajímat, darovat nebo veřejně poskytovat produkt třetím osobám.

8.     Odpovědnost

Prodávající neodpovídá za poruchy způsobené kupujícím třetími stranami, například poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb nebo elektřiny. Do této kategorie spadají také poruchy způsobené chybnou konfigurací na straně kupujícího, počítačovými viry nebo omezeními, na něž prodávající nemá žádný vliv.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9.     Odstoupení od smlouvy a reklamace

Produkty nabízené prodávajícím mají formu digitálního obsahu a jsou kupujícímu zpřístupněny bezprostředně po potvrzení platby. Z tohoto důvodu není možné uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Veškeré platební transakce jsou trvalé.

V případě nespokojenosti kupující kontaktuje prodávajícího elektronicky. Oznámení o reklamaci zašle na emailovou adresu obchod@ctimi.cz. Prodávající následně reklamaci posoudí.

Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

10. Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou prodávajícím zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a s dalšími právními předpisy.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a dále bude jeho e-mailová adresa využita k zasílání obchodních sdělení.

Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a e-mailová kupujícího v elektronické podobě. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.

Více o problematice osobních údajů pojednávají Zásady zpracování osobních údajů uvedené na webové stránce prodávajícího. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami kupující také potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se Zásadami zpracování osobních údajů.

11.  Závěrečná ustanovení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Nové obchodní podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním na internetové stránce prodávajícího. Kupující je odpovědný za kontrolu Obchodních podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 2. 2. 2020

Obchodní podmínky ve formátu .pdf